Algemene Voorwaarden Keje Molenaar Advocaat en Mediator

Algemene Voorwaarden Keje Molenaar Advocaat en Mediator

Artikel 1. De maatschap

Keje Molenaar Advocaat en Mediator is een advocatenkantoor en de handelsnaam van de besloten
vennootschap Keje B.V. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten aanzien van alle andere personen die voor Keje Molenaar Advocaat en Mediator werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Keje Molenaar Advocaat en Mediator werkzaam waren.

Artikel 2. Rechtsgebieden
Keje Molenaar Advocaat en Mediator heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

1. Arbeidsrecht
Sub rechtsgebieden:
– Arbeidsmediation;
– Collectief ontslag;
– Medezeggenschap.

2. Sportrecht
Op grond van deze registratie is Keje Molenaar Advocaat en Mediator verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen een
opdrachtgever en Keje Molenaar Advocaat en Mediator (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Keje Molenaar
Advocaat en Mediator is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst
kan Keje Molenaar Advocaat en Mediator slechts worden vertegenwoordigd door Keje Molenaar
zelf dan wel de medewerkers die als advocaat werkzaam zijn voor of in dienst zijn van Keje
Molenaar Advocaat en Mediator.

b. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Keje Molenaar Advocaat en Mediator de overeenkomst
onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei
wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Keje Molenaar Advocaat en
Mediator of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 5. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het
honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders
overeengekomen.

b. Keje Molenaar Advocaat en Mediator is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van
een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.

Artikel 6. Betalingstermijn

a. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De
opdrachtgever is gehouden de door Keje Molenaar Advocaat en Mediator verzonden declaraties
te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op
de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende
wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de
opdrachtgever.

b. Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is Keje Molenaar Advocaat en Mediator
te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de
opdrachtgever zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden van
Keje Molenaar Advocaat en Mediator dan wel de derdenrekening van door de opdrachtgever
ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben
genomen. De opdrachtgever verleent Keje Molenaar Advocaat en Mediator door middel van de
opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden
terzake te instrueren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Keje Molenaar Advocaat en Mediator jegens zijn opdrachtgevers en
derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

b. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 6a bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Keje Molenaar
Advocaat en Mediator voor directe schade in geen geval meer bedragen dan drie maal het
gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks evenwel tot een maximum
van € 50.000,–.

c. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden
uitgesloten.

d. Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Keje Molenaar Advocaat en
Mediator dienen te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na afloop van
de behandeling van de betreffende zaak.

Artikel 8. Inschakeling derden

Keje Molenaar Advocaat en Mediator zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Keje Molenaar
Advocaat en Mediator evenwel niet aansprakelijk.

Artikel 9. Waarneming
In het geval dat Keje Molenaar door ziekte, ongeval of vakantie, dan wel anderszins, gedurende geruime tijd in de onmogelijkheid verkeert zelf de eigen praktijk uit te oefenen, zal de uitoefening van diens praktijk door mr. C.M.J. (Christiane) Zillikens (te Hoorn) naar beste kunnen worden waargenomen.

Artikel 10. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de geschillencommissie te Den Haag.