Algemene Voorwaarden Keje Molenaar Advocaat en Mediator

Algemene Voorwaarden Keje Molenaar Advocaat en Mediator

Artikel 1. De maatschap

Keje Molenaar Advocaat en Mediator is een advocatenkantoor en de handelsnaam van de besloten vennootschap Keje B.V. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten aanzien van alle andere personen die voor Keje Molenaar Advocaat en Mediator werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Keje Molenaar Advocaat en Mediator werkzaam waren.

Artikel 2. Rechtsgebieden
Keje Molenaar Advocaat en Mediator heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

1. Arbeidsrecht
Sub rechtsgebieden:
– Arbeidsmediation;
– Collectief ontslag;
– Medezeggenschap.
2. Sportrecht
Op grond van deze registratie is Keje Molenaar Advocaat en Mediator verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen een opdrachtgever en Keje Molenaar Advocaat en Mediator (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Keje Molenaar
  Advocaat en Mediator is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Keje Molenaar Advocaat en Mediator slechts worden vertegenwoordigd door Keje Molenaar zelf dan wel de medewerkers die als advocaat werkzaam zijn voor of in dienst zijn van Keje
  Molenaar Advocaat en Mediator.
 2. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Keje Molenaar Advocaat en Mediator de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Keje Molenaar Advocaat en Mediator of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 5. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
 2. Keje Molenaar Advocaat en Mediator is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.

Artikel 6. Betalingstermijn

 1. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door Keje Molenaar Advocaat en Mediator verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is Keje Molenaar Advocaat en Mediator te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden van Keje Molenaar Advocaat en Mediator dan wel de derdenrekening van door de opdrachtgever ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent Keje Molenaar Advocaat en Mediator door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden
  terzake te instrueren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Keje Molenaar Advocaat en Mediator jegens zijn opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
 2. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 6a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Keje Molenaar Advocaat en Mediator voor directe schade in geen geval meer bedragen dan drie maal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks evenwel tot een maximum van € 50.000,–.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 4. Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Keje Molenaar Advocaat en Mediator dienen te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak.

Artikel 8. Inschakeling derden

Keje Molenaar Advocaat en Mediator zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Keje Molenaar Advocaat en Mediator evenwel niet aansprakelijk.

Artikel 9. Geschillen   

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de geschillencommissie te Den Haag.